Header Ads

Nhà máy In tiền quốc gia lãi hơn 42 tỷ đồng

Nhà máy In tiền quốc gia vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016. Theo đó, doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.195 tỷ đồng, tăng hơn 765 tỷ đồng so với năm trước.

Lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng không đáng kể so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ không ghi nhận chi phí lãi vay và cộng thêm khoản thu nhập từ việc đối tác đền bù nguyên vật liệu hư hỏng mà lợi nhuận sau thuế tăng đột biến xấp xỉ 79%, đạt 42 tỷ đồng.

Vì là doanh nghiệp công ích sản xuất hàng hoá đặc biệt, nên kết quả kinh doanh của nhà máy chịu ảnh hưởng trực tiếp theo kế hoạch do Ngân hàng Nhà nước giao.

Tính đến cuối năm, nợ phải trả gần 135 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn phải trả người bán, người lao động và quỹ khen thưởng, phúc lợi.

Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh công bố giữa năm ngoái cho thấy, nhà máy hiện có 628 lao động và tổng quỹ lương dự kiến thực hiện xấp xỉ 173 tỷ đồng. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí nhân công thực tế là 182 tỷ đồng. Chi phí dành cho nhân viên quản lý và tiền lương, thù lao của viên chức quản lý đều tăng hơn gấp đôi so với năm trước, lần lượt là 29,8 tỷ và 6,8 tỷ đồng.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phương Đông

No comments

Powered by Blogger.