Header Ads

Có bị tước quyền làm cha khi con mang họ mẹ?

Chúng tôi sống chung 15 năm nhưng không có đăng ký kết hôn. Hai con chung đều mang họ mẹ.

Đến nay do mâu thuẫn, chúng tôi không sống chung nữa. Xin hỏi, là cha, tôi có quyền đòi nuôi con không?

Lê Ngọc Thanh

No comments

Powered by Blogger.