Header Ads

Bộ trưởng được thuê phòng nghỉ giá 2,5 triệu một ngày khi đi công tác

Theo điều 6 Thông tư 40/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành sẽ có hiệu lực từ 1/7, các mức công tác phí được quy định như sau:

- Mức phụ cấp lưu trú trả cho người đi công tác là 200.000 đồng/ngày (trường hợp đi về trong ngày sẽ căn cứ theo số giờ thực tế đi công tác, thời gian phải làm ngoài giờ, quãng đường đi...).

- Người làm việc ở đất liền được cử đi công tác trên biển, đảo thì được hưởng mức phụ cấp lưu trú là 250.000 đồng/người/ngày (áp dụng cho cả những ngày đi, về trên biển, đảo).

Tiền thuê phòng nghỉ theo hình thức khoán:

- Lãnh đạo cấp bộ trưởng, thứ trưởng và các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên, mức khoán là một triệu đồng/ngày/người, không phân biệt nơi đến công tác.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

- Đi công tác ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh, mức khoán là 450.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương, tại thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh, mức khoán là 350.000 đồng/ngày/người.

- Đi công tác tại các vùng còn lại, mức khoán là 300.000 đồng/ngày/người.

Thanh toán phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi công tác tại các quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị loại I thuộc tỉnh được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ một triệu đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. Đi công tác tại các vùng còn lại được thanh toán 700.000 đồng/ngày/phòng.

- Đối với lãnh đạo cấp bộ trưởng và các chức danh tương đương được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ là 2.500.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn một người/phòng, không phân biệt nơi đến công tác;

Chứng từ thanh toán công tác phí:

- Giấy đi đường của người đi công tác có đóng dấu xác nhận của nơi đến công tác.

- Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan phê duyệt.

- Hóa đơn.

- Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt thanh toán (áp dụng khi thanh toán khoán chi phí đi lại).

- Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật (áp dụng khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế).

Phạm Dự

No comments

Powered by Blogger.